🔥 AKCE HODINA ZA 350 Kč - platí od pondělí do pátku

Obchodní podmínky

1. Pronájem garáže a vybavení:

 • Pronajímatel je best story s.r.o., se sídlem Karlovarská 1698/1, Řepy, 163 00 Praha, IČ: 09080155, Spisová značka C 330491/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „Pronajímatel“) poskytuje nájemníkovi (dále jen „nájemce“) možnost hodinového pronájmu detailing studia neboli prostoru vybaveného pro mytí a auto detailing, spolu s uvedeným vybavením za stanovený poplatek na hodinu.
 • Nájemce bere na vědomí, že vybavení slouží výhradně pro účely mytí a leštění vozidel a zavazuje se jej používat v souladu s návodem. V pronajatém prostoru není dovoleno provozovat servisní práce na vozidlech ve smyslu výměny provozních kapalin, výměny náhradních dílů na vozidle a jiné mechanické úkony. V prostoru nejsou dovoleny ani montáže nových dílů na auto.

2. Odpovědnost za škody:

 • Pronajímatel neodpovídá za žádné škody na vozidlech nájemců, včetně škod způsobených nájemcem, jeho činností nebo neodborným použitím vybavení.
  Nájemce plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním, včetně škod na nájemním prostoru, vybavení a zapůjčených strojích.
 • Vjezd s vozidlem a vstup je na vlastní nebezpečí a nájemce nese plnou odpovědnost za své vozidlo i za svou osobu.

3. Ochrana majetku:

 • Nájemce se zavazuje k pečlivému zacházení s vybavením a půjčenými stroji a ke zdrženlivosti při jejich používání.
 • Nájemce je povinen neprodleně informovat Pronajímatele o jakémkoliv poškození nebo problému s vybavením nebo půjčenými stroji.
 • Nájemce je povinen vrátit zapůjčený stroj ve stejném stavu jako byl před zapůjčením včetně jeho vyčištění po použití.

4. Pojištění:

 • Nájemce může uzavřít vlastní pojištění, které by ho chránilo před finančními náklady spojenými s poškozením jeho vozidla, majetku nebo třetích stran v důsledku jeho činnosti v garáži.

5. Náhrady:

 • V případě poškození vybavení, půjčených strojů nebo nájemního prostoru nájemcem je nájemce povinen nahradit Pronajímateli veškeré náklady na opravu nebo náhradu.

6. Zodpovědnost za vlastní věci:

 • Nájemce nese plnou odpovědnost za své vlastní věci uložené v garáži, včetně poškození, ztráty nebo krádeže.

7. Odškodnění:

 • Nájemce souhlasí s tím, že nesprávné nebo neodborné použití vybavení nebo půjčených strojů může způsobit škody na jeho vozidle a nese plnou odpovědnost za veškerá poškození způsobená vlastní vinou.

8. Upozornění:

 • Nájemce je povinen seznámit se s návodem k používání vybavení a půjčených strojů a dodržovat jej. Nájemce je povinen dodržovat všechny bezpečnostní pokyny.

9. Spory a řešení:

 • V případě sporu týkajícího se této smlouvy nebo vzniklých škod jsou strany povinné usilovat o řešení nejprve smírnou cestou. Pokud smírné řešení není možné, bude spor podroben místně příslušnému soudu.

10. Rezervace a storno:

 • Nájemci je umožněno provádět rezervace garáže a vybavení předem online. Rezervace je platná až po úspěšné platbě prostřednictvím online platební karty nebo úhrady bankovním převodem.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit rezervaci bez udání důvodu a v takovém případě nájemci bude vrácena celá částka zaplacená za rezervaci.
 • Nájemce má právo stornovat rezervaci za následujících podmínek:
 • Storno provedené alespoň 24 hodin předem: Nájemce má nárok na 100% vrácení poplatku za rezervaci.
 • Storno provedené méně než 24 hodin předem: Nájemce má nárok na 50% vrácení poplatku za rezervaci.
 • Nájemce se nedostaví na rezervaci a neprovede storno před jejím začátkem: Nájemce nemá nárok na vrácení žádné části zaplacené částky.
 • Nárok na vrácení poplatku za rezervaci bude realizován formou zpětného připsání na platební kartu nájemce, kterou byla rezervace zaplacena nebo vrácení na účet ze kterého byla zaplacena.

11. Nepojízdné vozidlo:

 • V případě, že nájemce zaparkuje v pronajatém prostoru nepojízdné vozidlo nebo se vozidlo stane nepojízdným po dobu nájmu, je povinen platit plnou hodinovou sazbu za pronájem garáže, a to i v případě, že neprovádí mytí nebo leštění vozidla.
 • Pokud nájemce neodstraní nepojízdné vozidlo z pronajatého prostoru do 12 hodin po sobě jdoucích od zahájení pronájmu, má pronajímatel právo nechat vozidlo odvézt na náklady nájemce.
 • V případě, že nájemce neodstraní vozidlo v uvedeném termínu, nájemce nese veškeré náklady spojené s odtažením a skladováním vozidla a bude povinen uhradit všechny náklady spojené s tímto opatřením.

12. Odpovědnost za osobní zranění a újmy:

 • Nájemce nese plnou odpovědnost za všechna rizika související s použitím zapůjčených strojů, nástrojů a za jakoukoli činnost prováděnou v rámci pronajatého prostoru.
 • Nájemce potvrzuje a souhlasí s tím, že během svého pobytu v garáži a při provádění činností spojených s mytím a leštěním vozidel a dalšími činnostmi v pronajatém prostoru nese plnou odpovědnost za své vlastní zdraví a zranění.
 • Nájemce bere na vědomí, že používání strojů a provádění jiných činností může být nebezpečné a souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a postupy stanovené pronajímatelem.
 • Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za osobní zranění, újmy na zdraví nebo jiné škody na nájemci nebo jeho majetku, které vzniknou při použití vybavení, strojů nebo v důsledku činností prováděných v pronajatém prostoru.

13. Kamerový systém a záznam:

 • Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel může v rámci pronajatého prostoru provozovat kamerový systém pro účely zajištění bezpečnosti a ochrany majetku.
 • Nájemce souhlasí s tím, že jeho osoba a jeho vozidlo mohou být zachyceny záznamem kamerového systému během jeho pobytu v pronajatém prostoru.
 • Záznamy z kamerového systému budou využívány v souladu s platnými zákony a právními předpisy, včetně zabezpečení prostoru a případného řešení sporů či incidentů.
 • Nájemce nemá právo zasahovat do fungování kamerového systému a záznamu, aniž by měl písemný souhlas pronajímatele.

14. Souhlas s podmínkami:

 • Nájemce potvrzuje, že se seznámil se všemi uvedenými obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

FAQ

Když přijedeš do MEGA HALY, tak ti člověk na místě připraví plný napěňovač aktivní pěny a na každou stranu auta 2 kbelíky. Jeden se šamponem podle tvého výběru (buď neutrální nebo s příměsí vosku) a druhý s čistou vodou pro opláchnutí.

Když tam budeš poprvé, ukáže ti rovnou kde co je, ať si rychle v obraze a můžeš se věnovat svojí káře.

Rezervaci si můžeš vytvořit online na tomto webu v sekci rezervace. Vybereš si volný termín, vytvoříš si rezervaci a pak můžeš rovnou přijdet do MEGA HALY.

Cena za jedno auto je 490 Kč na hodinu. dkyž využiješ množstevní slevy a koupíš si celý den, vyjde tě hodina jen na 398 Kč.

V ceně je zahrnuté jedno místo v MEGA HALE včetně aktuálně dostupného vybavení a příslušenství. K dispozici ti je první box, který slouží i pro mokré mytí. Příslušenství a vybavení je specifikované zde. Jedná se o vapku, vysoušeče, vysavače, měřáky laku, leštičky a hromada příslušenství.

No jasně, právě o tom MEGA HALA je. Tady ti nikdo nebude určovat, že můžeš používat jen jejich silně alkalické chemky. Můžeš si přivést své přípravky i příslušenství dle libosti a také máš možnost zakoupit detailingové věci přímo v MEGA HALE.

Primárně se jedná o osobní auta, sportovní, sedan, kombíky i SUV, ale s větším autem by se ti v MEGA HALE asi už obtížně manipulovalo. Mycí plocha je stavěná na 5 metrů dlouhé auto.

Ano, vždy je v MEGA HALE člověk, který ti vysvětlí jak se stroji pracovat, kde jsou, jak je následně zpět uložit a pomůže ti při přípravách, míchání pěny, kbelíků atd..